Skip to content

Sosyoloji Araştırmaları

Proje Ekibi ve Danışmanları

Dr. Çağlar Özbek

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Amaç:

Sosyolojik bir araştırma, toplumsal yapı içerisinde bireyler, kurumlar, topluluklar, kültürler ve bunlar arasındaki ilişkiyi incelemeye odaklanmaktadır. Sosyolojik veriler aynı zamanda, sosyal bilimlerin diğer tüm alanlarına da değerli veriler sunmaktadır. Bu bağlamda, Muğla ili, Marmaris İlçesi, Taşlıca ve Söğüt köyleri sınırlarında bulunan ve tarihi 2500 yıl önceye giden Phoenix antik kentinde 2021 yılından itibaren beş yıl süreyle gerçekleştirilecek olan multi-disipliner araştırmaların bir ayağında sosyolojik etütlerin yapılması konusunda araştırma başkanı Dr. Asil Yaman ile mutabık kalınmıştır.

Phoenix antik kentinin bulunduğu Taşlıca ve Söğüt köylerinde gerçekleştirilmesi planlanan sosyolojik araştırma, bölgede yaşayan toplumun özelliklerini ortaya koyarak, temel sorunsal çevresinde beklentileri, talepleri, sorunları ve çözüm önerilerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Sosyoloji çalışmalarından elde edilecek; bölge insanının kültürel mirasa ve tarihi yapılara olan bakış açısı, sosyo-ekonomik durumu, gelecekten beklentileri, çocukların eğitimi gibi önemli veriler ışığında, diğer projelerin de yeniden düzenlenmesi düşünülmektedir. Böylelikle yerel düzeyde toplumsal değişimlerin anlaşılması ve temel sosyal problemlerin ölçülmesi amaçlanır.

 

Yöntem:

Projede yöntemsel olarak niceliksel ve niteliksel araştırma tekniklerinin birlikte kullanılması, hazırlanan soru formu ve derinlemesine görüşme formu sayesinde kişilere ulaşılması planlanmaktadır. Görüşmeler tamamlandıktan sonra yapılacak değerlendirmeler ışığında ve gerekli görüldüğü takdirde “odak grup görüşmeleri” ile daha derinlemesine bir analiz de planlanabilir.

Araştırma evrenini Muğla İli Marmaris İlçesinin Taşlıca ve Söğüt Mahallelerinde yaşayan yerleşik nüfus oluşturmaktadır. Ancak bölge, birbirine yakın köy yerleşimlerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla tek başına bir köyü araştırma evreni kabul etmek yerine, civar köyleri de etkilenme olasılığı nedeniyle araştırmaya dahil etmek mümkün olabilir. Araştırmaya hangi köylerin dahil edileceği araştırma ekibi ile birlikte karar verilecektir. Buna göre Phoenix antik kentinin içinde yer aldığı Taşlıca mahallesi ve civar köylerin nüfusları aşağıda verilmiştir:

Taşlıca 460

Söğüt 1.631

Selimiye 1.273 

Bozburun 2,105

Evren içerisinden seçilecek örneklemle birlikte bölge halkına yönelik bir araştırma gerçekleştirilecektir. Katılımcıların, Phoenix antik kenti ve/veya bölgedeki diğer kültürel miraslarla ilgili bilgi ve farkındalık düzeyleri, bölgenin kültürel mirası ve arkeolojik kalıntıları hakkındaki bilgi düzeyleri, bölgenin toplumsal yaşam belleği üzerindeki bilgi düzeyleri ölçülecek (anket ve/veya derinlemesine görüşme yoluyla) ve ortaya çıkan sonuçlar ışığında bir farkındalık eğitimi programı tasarlanacaktır.

 

Süre:

Phoenix Sosyoloji Programının 2021 ve 2025 yıllarında olmak üzere toplamda iki yıl sürdürülmesi öngörülmektedir. Saha çalışmalarının ilk ayağında yöre halkına yukarıda bahse konu olunan soruların yönetilmesi ve geliştirilecek projelerin buradan gelecek verilere uygun düzenlenmesi elzemdir. Sosyoloji programının ikinci ayağında 5 yıllık araştırma dönemi sonrasında, yöre halkının sosyo-ekonomik değişimini, kültüre ve eğitime bakışını, tarihi yapılarla olan ilişkilerindeki değişimlerin gözlenmesi amaçlanmaktadır.

Çağlar Özbek Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Yüksek lisans öğrenimini “Uluslararası Göçler Bağlamında Yurttaşlık ve Kimliğin Değişen Anlamı” ve doktora öğrenimini “Demokrasinin ‘Yeni’ Aktörleri: Ekolojik, Feminist ve LGBT Hareketleri Bağlamında Sivil Toplum Örgütleri” başlıklı tezleriyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 9 yıl süreyle aynı üniversitede Sosyoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. TÜBİTAK, UNDP ve AB ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görev almıştır. Uluslararası göçler, toplumsal cinsiyet çalışmaları, toplumsal hareketler ve kimlik ilgi ve çalışma alanları arasında yer almaktadır.