Skip to content

Kıyı Şeridi Yüzey Araştırmaları

Proje Ekibi ve Danışmanları

Doç. Dr. Koray KONUK

Assistant Director, Arkeolog - Nümismat, CNRS - Bordeaux Montaigne Üniversitesi, Ausonius Enstitüsü

Dr. Asil YAMAN

Arkeolog, Penn Müzesi

Dr. Matthew Harpster

Arkeolog, Koç Üniversitesi

Söğüt ve Taşlıca mahalleleri içerisinde yer alan Phoenix antik kenti ve çevresindeki kıyılarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün resmi izni dahilinde, deniz jeolojisi ve jeomorfolojik analizler yardımıyla, arkeolojik araştırmalar gerçekleştirilecektir. Kıyı hattı boyunca gerçekleştirilecek araştırmalar, tehdit altındaki arkeolojik varlıkların tespit edilmesi, belgelenmesi ve korunmasına katkı sunacak, Phoenix ve çevresindeki ticari, askeri, ölü gömme gelenekleri ve dini aktiviteleriyle bağlantılı liman, savunma sistemleri, mezar ve kült alanlarına yönelik değerli bilimsel bilgiler sunacaktır.

Koray Konuk, Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nde (CNRS) kadrolu araştırma Doçenti olarak görev yapmaktadır. Başlıca ilgi alanları, erken dönem sikkelerin tarihinin yanı sıra, Güneybatı Anadolu’nun bir bölgesi olan Karia’nın tarihi ve arkeolojisidir. Louvain’de Klasik Arkeoloji ve Siyasal Bilgiler eğitimini takiben Oxford’da doktora derecesini aldıktan sonra Cambridge Fitzwilliam Müzesi’nde antik sikkeleri küratörü ve Cambridge Üniversitesi Classics Fakültesi’nde davetli bir üniversite öğretim görevlisi olarak atandı. Gökova Körfezi’nde arkeolojik yüzey araştırmalarına liderlik etti ve Euromos antik kentindeki Fransız arkeolojik misyonuna başkanlık etti. Oxford, İstanbul’da ve New York’daki American Numismatic Society’de misafir araştırmacı olarak bulundu. Şu anda, Roma öncesi sikke türlerini kaydetmeyi amaçlayan Historia Numorum Online adlı ortak bir internet tabanlı projeyi yönetiyor, mevcut cilt Karia darphanelerini kapsamaktadır: http://hno.huma-num.fr/. Yeni oluşan Bulletin Numismatique de l’Asie Mineure ve International Journal of Ancient Mediterranean Studies: Philia; yanı sıra birçok akademik dergilerin yayın kurulu üyesidir: Anatolia Antiqua (İstanbul), Anadolu (Ankara), Archaeologia Maeandrica (ARMA, Aydın), Arkeoloji ve Sanat Dergisi (İstanbul).

Dr. Asil YAMAN, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Penn Üniversitesi Müzesi’nde Danışman öğretim üyesi olarak 2016 yılından bu yana görev yapmaktadır. 2003 yılından itibaren Batı Anadolu’da birçok arkeolojik kazı ve araştırmada görev alan Yaman’ın, araştırma konuları içerisinde Karia ve Lykia bölgelerinde Geç Roma Dönemi seramik araştırmaları, yeme-içme kültürü ile Levant ve Anadolu arasında, Geç antik çağ boyunca varolan ticari ilişkileri bulunmaktadır.

Dr. Yaman, Post Doktora çalışmaları kapsamında günümüzde Bozburun Yarımadası olarak bilinen Karia Khersonesosu arkeolojisi üzerine yoğunlaşmış olup, 2021 yılından itibaren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün resmi izinleriyle, Phoenix Arkeolojik Araştırma Projesi (PAP)’ni yürütmektedir. 2018 yılında Amerikan İlmi Araştırmaları Merkezi (ARIT) ve Koç Üniversitesi Capp araştırma burslarını kazanan araştırmacının repertuarında lisans ve lisansüstü düzeyde ‘Anadolu Arkeolojisi’, ‘Arkeolojik ve Tarihsel Perkspektifte Doğu-Batı Mücadeleleri’ ve ‘Geç Antik Çağda Küçük Asya’ dersleri bulunmaktadır.