Skip to content

Kült Projesi

Proje Ekibi ve Danışmanları

Doç. Dr. Koray KONUK

Arkeolog - Nümismat, CNRS - Bordeaux Montaigne Üniversitesi, Ausonius Enstitüsü

Dr. İpek DAĞLI

Arkeolog, İstanbul Üniversitesi

Dr. Taylan DOĞAN

Arkeolog, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Asil YAMAN

Arkeolog, Penn Müzesi

Phoenix kültleri, Phoenix Arkeolojik Yüzey Araştırması kapsamında ayrı bir alt proje olarak ele alınacaktır. Antik bir kentte (polis) ve/veya kırsal yerleşimde (kome) tapım gören tanrı/tanrıçaların belirlenmesi için çok çeşitli kaynaklardan faydalanılır. Mimari kalıntılar, sikkeler, yazıtlar, küçük buluntular ve antik kaynaklar kültler hakkında bilgi sağlayan verilerdir. Belli bir bölgenin/kentin/köyün dini hayatı araştırılırken bu kaynak malzemelerin tümü kullanılır ve bu ancak disiplinler arası bir bakış açısı geliştirildiğinde gerçekleştirilebilir. Phoenix Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Kült Çalışmaları kapsamında bu bakış açısı benimsenerek farklı uzmanlık alanlarına sahip bilim insanları bir araya gelecek ve Phoenix ile çevresinin dini hayatı bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilecektir. Bu proje kapsamında cevap arayacağımız araştırma sorularımız şunlardır:

  • Phoenix ve çevresinde hangi tanrı ve tanrıçalar tapım görmüştür?
  • Phoenix ve çevresinde tapım gören tanrı/tanrıçalar için gerçekleştirilen ritüeller nedir?
  • Phoenix’te belli kültlerin ve kutsal alanların oluşumuna katkı sağlayan doğal özellikler nedir?
  • Phoenix ve çevresinde komeler ile kutsal alanları/tapınakları birbirine bağlayan kutsal yollar var mıdır?
  • Phoenix ve çevresindeki yerel kültler/kırsal kültler nedir?
  • Bölgedeki kültler üzerindeki olası Rhodos etkisi nedir?

Süre

Phoenix Kült Projesinin çeşitli fazlar halinde 2021-2023 yılları arasında 3 yıl sürdürülmesi öngörülmektedir.

Koray Konuk, Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nde (CNRS) kadrolu araştırma Doçenti olarak görev yapmaktadır. Başlıca ilgi alanları, erken dönem sikkelerin tarihinin yanı sıra, Güneybatı Anadolu’nun bir bölgesi olan Karia’nın tarihi ve arkeolojisidir. Louvain’de Klasik Arkeoloji ve Siyasal Bilgiler eğitimini takiben Oxford’da doktora derecesini aldıktan sonra Cambridge Fitzwilliam Müzesi’nde antik sikkeleri küratörü ve Cambridge Üniversitesi Classics Fakültesi’nde davetli bir üniversite öğretim görevlisi olarak atandı. Gökova Körfezi’nde arkeolojik yüzey araştırmalarına liderlik etti ve Euromos antik kentindeki Fransız arkeolojik misyonuna başkanlık etti. Oxford, İstanbul’da ve New York’daki American Numismatic Society’de misafir araştırmacı olarak bulundu. Şu anda, Roma öncesi sikke türlerini kaydetmeyi amaçlayan Historia Numorum Online adlı ortak bir internet tabanlı projeyi yönetiyor, mevcut cilt Karia darphanelerini kapsamaktadır: http://hno.huma-num.fr/. Yeni oluşan Bulletin Numismatique de l’Asie Mineure ve International Journal of Ancient Mediterranean Studies: Philia; yanı sıra birçok akademik dergilerin yayın kurulu üyesidir: Anatolia Antiqua (İstanbul), Anadolu (Ankara), Archaeologia Maeandrica (ARMA, Aydın), Arkeoloji ve Sanat Dergisi (İstanbul).

İpek Dağlı İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Aynı Üniversite’nin arkeoloji ve Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden mezun olmuştur. Lykia Bölgesi’nde Nymphe kültünü incelediği Yüksek Lisans tezini 2011 yılında İstanbul Üniversite’sinde tamamlamıştır. 2020 yılında Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde “Arkaik Dönem’den Geç Antik Dönem’e Pamphylia’daki Kültler ve Antik Yaşam” başlıklı teziyle doktora derecesini almıştır. Kültler ve dini inanışlar, ikonografi, antikçağ tarihi, Eski Yunan ve Roma İmparatorluk Dönemi’nde kentleşme ve Eski Yunan Epigrafisi araştırma alanlarıdır. Bir arkeolog olarak çok sayıda kazı (Perge, Perinthos, Nif/Olympos, Labraunda) ve yüzey araştırması (Dağlık Kilikia, Adana, Boiotia) projesinde görev almıştır.

Dr. Taylan Doğan, 2007 yılında Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden mezun olmuştur. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı’nda 2012 yılında Yüksek Lisans ve 2020 yılında Doktora eğitimini tamamlamıştır. 2010 yılından bu yana Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde çalışmaktadır. 2004 yılından itibaren Antandros, Klaros, Daskyleion, Perre, Euromos gibi birçok kazı ve araştırmaya katılmıştır. Strigilis, Roma Dönemi Tapınak Mimarisi, Arkaik Dönem Mimari Terrakottaları, Geometrik ve Arkaik Dönem Ölü Gömme Gelenekleri, Unguentarium gibi farklı konularda çalışmaları bulunmaktadır.

Dr. Asil YAMAN, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Penn Üniversitesi Müzesi’nde Danışman öğretim üyesi olarak 2016 yılından bu yana görev yapmaktadır. 2003 yılından itibaren Batı Anadolu’da birçok arkeolojik kazı ve araştırmada görev alan Yaman’ın, araştırma konuları içerisinde Karia ve Lykia bölgelerinde Geç Roma Dönemi seramik araştırmaları, yeme-içme kültürü ile Levant ve Anadolu arasında, Geç antik çağ boyunca varolan ticari ilişkileri bulunmaktadır.

Dr. Yaman, Post Doktora çalışmaları kapsamında günümüzde Bozburun Yarımadası olarak bilinen Karia Khersonesosu arkeolojisi üzerine yoğunlaşmış olup, 2021 yılından itibaren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün resmi izinleriyle, Phoenix Arkeolojik Araştırma Projesi (PAP)’ni yürütmektedir. 2018 yılında Amerikan İlmi Araştırmaları Merkezi (ARIT) ve Koç Üniversitesi Capp araştırma burslarını kazanan araştırmacının repertuarında lisans ve lisansüstü düzeyde ‘Anadolu Arkeolojisi’, ‘Arkeolojik ve Tarihsel Perkspektifte Doğu-Batı Mücadeleleri’ ve ‘Geç Antik Çağda Küçük Asya’ dersleri bulunmaktadır.